bg-img-tama5.jpg

מהו פינוי בינוי

 • הריסת הבניין הקיים ובמקומו בניית בנין חדש ויוקרתי, דירות בעיצוב ובמפרט טכני עשיר והכל בחינם - ללא עלות כספית מצד הדיירים.
 • התחייבות לבניית הפרויקט עם קבלת היתרי הבניה.
 • לכל דייר תינתן דירה חדשה הכוללת ממ“ד, מרפסת, חניה ומחסן לפי אישור/התכנות.
 • שטח הדירה החדשה יגדל בכ- 25 מ“ר הכוללים מרפסת וממ"ד.
 • הערכת שווי הדירות הקיימות ע“י שמאים חיצוניים בלתי-תלויים.
 • שטחי הדירות החדשות ומיקומן עפ“י טבלת איזון וללא הגרלות
 • אופי הבניה עפ“י התקנים העדכניים ביותר.
 • מפרט טכני מפורט יעשה בתיאום נציגות הבניין עם האדריכל.
 • תוגש בקשה להיתר תוך זמן סביר, מרגע הסכמות של לפחות 90% מהדיירים.
 • החברה תפעל בהליכים משפטיים כנגד המתנגדים ו/או הסרבנים.
 • משך הבניה מרגע קבלת היתרי הבניה ועד לסיום: עד 2 שנים.
 • ינתנו ערבויות ושכירויות לדירות הקיימות למשך תקופת הפינוי.
 • ערבות לביצוע העבודות ומתן אחריות ובדק בהתאם לחוק.
 • אדריכל ומעצב פנים אישי יעמדו לרשות הדיירים לצורך תכנון פנימי של הדירה החדשה לפי רצון הלקוח.
 • החברה תממן לדיירים עורך דין שיבחר מטעמם שילווה את כל התהליך המשפטי בפרוייקט.
 • החברה תממן מפקח שיבחר מטעם הדיירים לפיקוח על כל הליך הבניה בפועל.

פרטי ההצעה הסופיים כפופים לבדיקות הנדסיות, אדריכליות, ביצועיות, כלכליות וסטטוטוריות ותגובשנה באופן סופי ומפורט עבור כל בניין.